Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – rozbudowa strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania p.n. : „Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 17”.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować zastojów na budowie.

Wizyty odbywać się będą na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do nadzorowania przedmiotu umowy.

Łączna wartość nadzorowanych robót określona na podstawie oferty wykonawcy wynosi:

664.173,44 zł netto

W cenie ofertowej należy uwzględnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane (branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna i elektryczna), projektu umowy oraz dokumentacji technicznej, która jest do wglądu u Zamawiającego. Zakres obejmuje inspektora robót konstrukcyjnych oraz elektrycznych i sanitarnych.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 21.12.2014 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót (ok. 20 styczeń 2014 r).

Termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego – do zakończenia inwestycji i rozliczenia inwestycji.

Planowany termin zawarcia umowy to 28.01.2014 r. Forma płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt: Janina Mrozek, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, tel. 32-4590549

Załączniki:

1. Formularz cenowy.

2. Projekt umowy

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Możliwość komentowania jest wyłączona.