Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie: operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 8stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. w udziale wynoszącym 601/1000 części w budynku oraz udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1978/316 o pow. 375 m², karta mapy 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00006284/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu części budynku wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 19 maja 2017 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Lucyna Piecha, telefon: 32 4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 8,00 – 15.00; czwartek godz. 8.00 – 17.00; piątek godz. 8,00 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

  • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.03.2017 r. do godz. 15ºº

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załączniki:

Oferta cenowa

Projekt umowy

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.